I. Algemene voorwaarden
§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op contracten die u met ons als aanbieder (Sensoo SA) sluit via de website www.sensoo.com. Tenzij anders overeengekomen, worden eventueel door u gebruikte eigen voorwaarden hierbij afgewezen.
(2) Consumenten in de zin van de volgende bepalingen zijn natuurlijke personen die een rechtshandeling verrichten voor doeleinden die hoofdzakelijk niet aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend. Ondernemers zijn natuurlijke of rechtspersonen of een rechtsbevoegde personenvennootschap die handelen bij het sluiten van een rechtshandeling in het kader van hun zelfstandige beroeps- of commerciële activiteit.

 

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

(2) Al bij het plaatsen van het desbetreffende product op onze website doen wij u een bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten via het online-winkelwagensysteem onder de voorwaarden vermeld in de productbeschrijving.

(3) De overeenkomst komt tot stand via het online-winkelwagensysteem als volgt: De goederen die u wilt kopen worden in de “winkelwagen” geplaatst. Via de overeenkomstige knop in de navigatiebalk kunt u de “winkelwagen” openen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen. Na het openen van de “afrekenen” pagina en het invoeren van de persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden, worden u uiteindelijk de bestelgegevens getoond als een overzicht van de bestelling. Indien u een direct betaalsysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofortüberweisung) gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het directe betaalsysteem. Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende directe betaalsysteem, dient u daar de juiste selectie te maken of uw gegevens in te voeren. Uiteindelijk worden u op de website van de aanbieder van het directe betaalsysteem of nadat u bent teruggekeerd naar onze online winkel, de bestelgegevens getoond als een overzicht van de bestelling. Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de “terug” functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren. Door het verzenden van de bestelling via de overeenkomstige knop (“kopen” of een soortgelijke benaming) verklaart u uitdrukkelijk dat u het aanbod aanvaardt, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(4) Uw verzoeken om een offerte zijn voor u vrijblijvend. Wij doen u hierbij een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt aanvaarden (tenzij in de desbetreffende aanbieding een andere termijn is vermeld).

(5) De afhandeling van de bestelling en de verstrekking van alle informatie die nodig is voor de totstandkoming van de overeenkomst gebeurt per e-mail, gedeeltelijk geautomatiseerd. U dient er daarom voor te zorgen dat het door u bij ons opgegeven e-mailadres correct is, dat u de e-mails technisch ontvangt en met name niet door spamfilters wordt geblokkeerd.

 

§ 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) Het eigendom van de goederen blijft bij ons tot de volledige betaling van de koopprijs.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u vriendelijk verzocht om bij levering de zaak onmiddellijk te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade, en eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons en aan de expediteur te melden. Als u hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

 

§ 5 Rechtskeuze, Plaats van nakoming, Bevoegde rechter

(1) Op deze overeenkomst is het Duitse recht van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover hierdoor de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt aangetast (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van nakoming voor alle verplichtingen uit de bestaande zakelijke relaties met ons en de bevoegde rechtbank is onze vestigingsplaats, voor zover u geen consument bent maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen bent. Hetzelfde geldt indien u geen algemene bevoegde rechtbank heeft in Duitsland of de EU, of indien uw woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van indiening van de klacht niet bekend is. Het recht om een zaak aanhangig te maken bij een andere wettelijke rechtbank wordt hierdoor niet aangetast.

(3) De bepalingen van het VN-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klanteninformatie
1. Identiteit van de verkoper

Sensoo SA
Industriestraat 38
4700 Eupen
België
Telefoon: +49 241 95509002

E-mail: info@sensoo.com

 

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), te bereiken via https://ec.europa.eu/odr.

 

2. Informatie over het tot stand komen van de overeenkomst

De technische stappen voor het sluiten van de overeenkomst, de totstandkoming van de overeenkomst zelf en de mogelijkheden tot correctie vinden plaats volgens de bepalingen “Totstandkoming van de overeenkomst” van onze algemene voorwaarden (deel I).

 

3. Taal van de overeenkomst, opslag van de overeenkomsttekst

3.1. De taal van de overeenkomst is Duits.

3.2. De volledige tekst van de overeenkomst wordt niet door ons bewaard. Voor het verzenden van de bestelling via het online winkelwagentjesysteem kunnen de contractgegevens worden afgedrukt met de afdrukfunctie van de browser of elektronisch worden opgeslagen. Na ontvangst van de bestelling bij ons worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie bij overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegezonden.

3.3. Bij aanvragen buiten het online winkelwagentjesysteem ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindend aanbod in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

 

4. Gedragscodes

4.1. Wij zijn onderworpen aan de kwaliteitscriteria voor het koperszegel van de Händlerbund Management AG, te raadplegen op: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

 

5. Essentiële kenmerken van het product of de dienst

De essentiële kenmerken van het product en/of de dienst zijn te vinden in het respectieve aanbod.

 

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1. De in de respectieve aanbiedingen vermelde prijzen en verzendkosten zijn totaalprijzen. Ze bevatten alle prijscomponenten, inclusief alle belastingen.

6.2. De van toepassing zijnde verzendkosten zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs. Ze zijn toegankelijk via een daartoe aangewezen knop op onze website of in de respectieve aanbieding, worden afzonderlijk vermeld tijdens het bestelproces en moeten door u worden betaald, tenzij gratis levering is toegezegd.

6.3. De beschikbare betaalmethoden worden weergegeven via een daartoe aangewezen knop op onze website of in de respectieve aanbieding.

6.4. Tenzij anders vermeld bij de afzonderlijke betaalmethoden, zijn de betalingsverplichtingen uit de gesloten overeenkomst direct opeisbaar.

 

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringstermijn en eventuele beperkingen op de levering zijn te vinden via een daartoe aangewezen knop op onze website of in de respectieve aanbieding.

7.2. Indien u consument bent, is wettelijk bepaald dat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat bij de overdracht van het goed, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd plaatsvindt. Dit geldt niet indien u zelf een transportbedrijf heeft aangewezen dat niet door de ondernemer is aangeboden.

 

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld volgens de bepalingen “Garantie” in onze algemene voorwaarden (Deel I).

Deze algemene voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door juristen gespecialiseerd in IT-recht van de Händlerbund en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG staat garant voor de wettelijke geldigheid van de teksten en is aansprakelijk voor waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agbservice.
Laatste update: 27.10.2020