U heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt na één maand vanaf de dag:

 • waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het laatste goed fysiek in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
 • waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het laatste goed of de laatste zending fysiek in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Sensoo SA, Industriestraat 38, 4700 Eupen, Telefoonnummer: +49 241 95509002, E-mailadres: info@sensoo.com) uw beslissing tot herroeping van de overeenkomst mededelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail).

U kunt hiervoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van herroeping

 

Indien u de overeenkomst herroept, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u hebt aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Wij dragen de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

Uitsluitingen of vervallen van het herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten:

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of beslissing door de consument bepalend is of die duidelijk voor de persoonlijke behoeften van de consument zijn bedoeld;
 • voor de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten:

 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • voor de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere goederen;
 • voor de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verbroken.
Modelformulier voor herroeping

 

 • (Indien u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en zend het terug.)
 • Aan Sensoo SA, Industriestraat 38, 4700 Eupen, E-mailadres: info@sensoo.com :
 • Hierbij deel ik/u (*) mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/ herroepen (*)
 • Besteld op (*)/ ontvangen op (*)
 • Naam van consument(en)
 • Adres van consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen in geval van schriftelijke kennisgeving)
 • Datum
 • (*) Onnodige vermeldingen doorstrepen.